Ochrana osobních údajů

1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště / místa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty (e-mail) a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
2. Souhlas se zpracováním osobních údajů se poskytuje pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat prostřednictvím zprávy odeslané na adresu zdrcenyjablko@gmail.com , zcela postačí text „nechci obchodní sdělení“. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu není podmínkou, která by znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu tří (3) let od doručení zboží a služeb dle uzavřené kupní smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Prodávající se zavazuje zajistit takové technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů kupujícího, aby byla zachována jejich integrita a důvěrnost.
4. Kupující prohlašuje, že si je vědom svých následujících práv týkajících se osobních údajů a byl o nich prodávajícím výslovně poučen:
– požadovat od prodávajícího přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz
– požadovat omezení zpracování osobních údajů
– vznést námitku proti zpracování osobních údajů u prodávajícího
– podat stížnost u dozorového úřadu
5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě zpracující banky nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
6. Práva a povinnosti smluvních stran jako správce osobních údajů a subjektu osobních údajů, jak je upravují příslušné právní předpisy (zejména nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů), nejsou dotčena.